Privacyverklaring The Marketing Factory

Algemene Voorwaarden


Algemene Leveringsvoorwaarden Gulden Advies, werkend onder de naam The Marketing Factory. KvK: 55401481, gevestigd te Zundert.ARTIKEL 1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN


1.1 Klant: de persoon of personen ten behoeve van wie The Marketing Factory en/of Maaike Gulden haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit hoeft niet per definitie zo te zijn.


1.2 Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan The Marketing Factory heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met The Marketing Factory zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van The Marketing Factory.


1.3 The Marketing Factory en/of Maaike Gulden: ingeschreven onder de naam Gulden Advies bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer KvK-nummer 55401481 levert diensten op het gebied van consultancy, trainingen, workshops, social media, organisatie en managementadvies en marketingcommunicatie. In de rest van dit document zal gesproken worden over The Marketing Factory, waarmee tevens Maaike Gulden wordt bedoeld.


1.4 Derden: in voorkomende gevallen kan The Marketing Factory haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. The Marketing Factory kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.


1.5 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN


2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met The Marketing Factory.


2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer, waarbij derden betrokken worden.


2.3 Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.


2.4 The Marketing Factory behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.ARTIKEL 3. OPDRACHTVERLENING


3.1 Offertes van The Marketing Factory zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan The Marketing Factory is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt The Marketing Factory zich het recht voor de, met de opdrachtgever overeengekomen, opdrachtsom voor de door The Marketing Factory te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.


3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht The Marketing Factory niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom.


3.3 Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door The Marketing Factory, dan wel door het schriftelijk e/o per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging.


3.4 Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door The Marketing Factory uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht aan The Marketing Factory, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door The Marketing Factory een aanvang is gemaakt.ARTIKEL 4. TUSSENTIJDSE WIJZIGING IN DE OPDRACHT


4.1 Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal The Marketing Factory de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.ARTIKEL 5. INSPANNINGSVERPLICHTING


5.1 The Marketing Factory zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat The Marketing Factory niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel.ARTIKEL 6. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST


6.1 Alle aanbiedingen van The Marketing Factory hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. The Marketing Factory is niet aan aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt The Marketing Factory zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever zal schriftelijk e/o digitaal geschieden, onverlet hetgeen bepaald is in artikel 3.4 en 4.1 van deze Algemene Voorwaarden.ARTIKEL 7. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER


7.1 De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met The Marketing Factory overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte e/o opdrachtbevestiging aan The Marketing Factory verschuldigd.


7.2 Indien een deelnemer/cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen, kan deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, dit uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van The Marketing Factory. Indien overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt wordt aan opdrachtgever de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.


7.3 De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die The Marketing Factory nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als The Marketing Factory daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever aan The Marketing Factory met telefoon- en/of internetaansluiting.


7.4 Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van The Marketing FactoryARTIKEL 8. TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN


8.1 In de offerte en op de website van The Marketing Factory staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door The Marketing Factory voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.


8.2 De prijzen in offertes, opdrachten, op de website en in andere publicaties zijn exclusief BTW, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.ARTIKEL 9. FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN


9.1 Het honorarium van The Marketing Factory en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door The Marketing Factory steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van The Marketing Factory kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.


9.2 Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.


9.3 Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan The Marketing Factory over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door The Marketing Factory worden opgeschort, dit zonder dat W The Marketing Factory dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is The Marketing Factory in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.


9.4 Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan The Marketing Factory of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door The Marketing Factory te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.


9.5 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is The Marketing Factory gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.


9.6 Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door The Marketing Factory plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is The Marketing Factory gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.ARTIKEL 10. ANNULERING- EN WIJZIGINGSVOORWAARDEN


10.1 Annuleren kan alleen per e-mail naar info@themarketingfactory.nl


10.2 Indien de opdracht, om redenen die niet aan The Marketing Factory toe te rekenen zijn, door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:


10.3 Tot 90 dagen voor aanvang van de opleiding, training, event of het webinar is kosteloze annulering van deelname door de opdrachtgever mogelijk. De opdrachtgever kan zich, indien er voldoende plek is, kosteloos inschrijven voor hetzelfde evenement op een andere datum.


10.4 Bij annulering door de opdrachtgever tussen 90 dagen, tot 30 dagen voor de startdatum wordt 50% van de inschrijfkosten of het offertebedrag in rekening gebracht.


10.5 Bij annulering door de opdrachtgever tussen 30 dagen, tot 14 dagen voor de startdatum wordt 75% van de inschrijfkosten of het offertebedrag in rekening gebracht.


10.6 Bij annulering door de opdrachtgever vanaf 14 dagen voor de startdatum wordt 100% van het inschrijfgeld of in rekening gebracht.


10.7 Bij het niet verschijnen van de opdrachtgever (of in het geval van een webinar of event: deelnemen) zijn de volledige Inschrijfkosten verschuldigd.


10.8 In het geval van een opleiding of training geldt dat The Marketing Factory in uitzonderlijke gevallen kan besluiten de opdrachtgever een training of opleiding op een alternatieve datum aan te bieden. Voor deze verwerking wordt 150 euro in rekening gebracht. De factuur kan niet later worden voldaan.


10.9 Restitutie van (een gedeelte van) de inschrijfkosten kan alleen als er sprake is van een ernstige ziekte of calamiteit. The Marketing Factory kan een bewijs vragen in de vorm van een verklaring van een arts of anderszins.


10.10 Indien door omstandigheden een bepaalde opleiding, training of webinar onverhoopt geen doorgang kan vinden, zal The Marketing Factory trachten binnen een afzienbare termijn te zorgen voor een vervangende training, opleiding of webinar. Indien dit niet mogelijk is en The Marketing Factory de opleiding, training of webinar annuleert zal The Marketing Factory het deelnamegeld restitueren aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft geen recht op een (aanvullende) schadevergoeding; iedere verdere aansprakelijkheid zijdens The Marketing Factory is uitgesloten. Dat laatste geldt ook in geval van annulering van andere diensten geleverd door The Marketing Factory.


10.11 The Marketing Factory s behoudt zich voorts het recht voor aangekondigde trainers te

vervangen. Ik werk nu niet met andere trainers, sluit niet uit dat dat in de

toekomst wel gaat gebeuren.


10.12 Aan informatie op www.themarketingfactory.nl, www.maaikegulden.nl en andere online platforms of websites waarop uitingen van The Marketing Factory zijn vermeld aangaande trainingen, opleidingen, webinars of events kunnen geen rechten worden ontleend. Mede wegens kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt The Marketing Factory zich het recht voor het trainings-, opleidings- of webinarprogramma ten opzichte van de aankondiging zowel organisatorisch (bijvoorbeeld de locatie) als inhoudelijk aan te passen.ARTIKEL 11. DUUR EN AFSLUITING VAN DE OPDRACHT


11.1 De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.


11.2 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coachingsuren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.ARTIKEL 12. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT


12.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.


12.2 Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft The Marketing Factory desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.


12.3 The Marketing Factory mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. The Marketing Factory houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID EN GEDRAGSCODE


13.1 The Marketing Factory en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens The Marketing Factory geleverde zaken en/of diensten.


13.2 Daarnaast is The Marketing Factory nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op The Marketing Factory rust slechts een inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 5).ARTIKEL 14. INTELLECTUEEL EIGENDOM/ AUTEURSRECHT


14.1 Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door The Marketing Factory voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van The Marketing Factory. Datzelfde geldt ook voor de door The Marketing Factory uit te brengen rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van The Marketing Factory. Op alle door The Marketing Factory ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht.ARTIKEL 15. GEHEIMHOUDING


15.1 The Marketing Factory is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. We The Marketing Factory houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.ARTIKEL 16. BIJZONDERE BEPALINGEN


16.1 The Marketing Factory behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan The Marketing Factory.


16.2 Voor alle zaken/bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing


16.3 In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.Een digitale versie is hier te downloaden