Page content

Privacy beleid en Disclaimer

Privacy beleid

Wij zijn ervan bewust dat jij vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke informatie we verzamelen als je onze website gebruikt en waarom we deze gegevens verzamelen.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van The Marketing Factory. Je dient je ervan bewust te zijn dat The Marketing Factory niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website, ga je akkoord met dit privacy beleid.

We nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Jouw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van de nieuwsbrief en desgewenst relevante informatie. Onderaan iedere mailing vind je de mogelijkheid om jouw gegevens aan te passen of je af te melden.

Daarnaast kunnen jouw gegevens gebruikt worden voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

Disclaimer

Wij besteden onze uiterste zorg aan de samenstelling van deze website. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan (zonder voorafgaande toestemming of aankondiging) gewijzigd worden.

Wij geloven in de transparantie van het Internet. Op deze website vind je producten die wij anraden en waarvoor wij een affiliate commissie krijgen als jij dat product via die link aanschaft. Belangrijk om te weten is dat jij daardoor niet meer gaat betalen en we bevelen alleen producten aan die wij zelf gebruiken (of hebben gebruikt) of waarvan wij de meerwaarde kunnen bepalen voor jou.

Intellectueel eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berusten bij ons of onze licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Links naar externe internetwebsites

Deze website bevat links naar andere websites. Informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, worden niet door ons onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van onze gebruikers.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Deze websites kunnen persoonlijke informatie van jou vragen waarop hun eigen privacy beleid van toepassing is. We hebben geen controle over hun privacy beleid, contents of links op hun websites. Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website op ieder moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij er naar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacy beleid.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als je vragen hebt, kun je altijd contact met ons opnemen:

The Marketing Factory

Veilingstraat 4, 4881CX Zundert, Nederland
06-48240012
info@themarketingfactory.nl